Contributie

Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Leden van de TCS dienen volgens het huishoudelijk reglement hun contributie te voldoen voor 16 maart van het betreffende contributiejaar. Medio februari ontvangt ieder lid daartoe een gespecificeerde nota. Wie betaald heeft krijgt daardoor het recht op een spelerspasje.

De contributiebedragen voor 2021 zijn als volgt:

Jaarlijks worden de 1 januari bedragen opgehoogd a.d.h. van het consumptieprijs indexcijfer van het CBS.

Vanaf 1 oktober hoeven nieuwe leden geen inschrijfgeld meer te betalen.

Voor seniorleden geldt de zgn. Opcentenregeling. Het bedrag is door het bestuur vastgesteld op € 25,–.
Het bedrag is terug te verdienen door het verrichten van tenminste 2 eenheden zelfwerkzaamheid.
Voor wie in het betreffende kalenderjaar niet de gevraagde zelfwerkzaamheid heeft geleverd vervalt het recht op teruggave.
n.b. deze opcentenregeling geldt niet voor nieuwe leden; in het kalenderjaar waarin men voor het eerst contributie betaalt is men vrijgesteld van deze opcentenregeling.
Ook ex-juniorleden hoeven in het jaar waarin zij 18 jaar (dus senior) worden nog geen opcenten te betalen.